Logo
.
...Data lunedì 6 aprile 2020
...Visite ad oggi 673693  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti culturali
   
SICILIAN MEMORIES_31
by Gioacchino Todaro
 

 immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO

 

‘NA LIRA

 

Quantu sugnu, accussì, priatu

ppì ‘na lira ch’aiu truvatu;

dintra un libru era misa:

nicaredda e tisa tisa.

 

Avi cchiù di settant’anni

e nu’ mostra arcun malannu;

c’è ‘na cosa, sulamenti,

ch’ora mai nu’ servi a nenti !

 

Ma, ppì mia, vali tantu,

nu’ putiti ‘mmaginari:

è un mutivu ppì la menti

a putir fantasticari:

 

“ La putia, lu tabacchinu,

cuomu restu nu’ la rrenni

e ti trovi ‘nta la manu

‘na caramela ppì li ranni.

 

E sirviva a nui carusi,

cu’ li causiddi curti,

cuomu posta era misa

a puntarla ppì la sorti.

 

Ppì rigalu, nu’ gradita

si nu’ li dita di ‘na manu ,

p’accattari la granita

da lu bar di lu zzi Ninu.

 

Talismnu di furtuna,

cuomu tannu si cridiva,

ed ognunu nn’ avia una

e, picchistu, la sarvava.

 

Veni, certu, di pinsari:

chi furtuna po’ purtari….

d’aviri ‘na sula lira ….

mancu fussi u’ tisoru?

 

Ppì ‘stu fattu , v’haiu a diri,

ch’ora sugnu arrivatu,

nu’ mi pozzu lamintari

di chiddu c’haiu avutu !

 

Non è, certu, ppì dda lira…

c’haiu avutu bona sorti:

è la “Santa Manu”, puru,

a grapirimi li porti.

 

Gioacchino Todaroimmagine allegata

 

 

 

MATRI NATURA

 

 

Matri Natura è chidda ca cumanna

ma, supra d’idda, c’è lu Patri Eternu

ca cc’ha dittatu reguli e cumanni

e, tuttu , sulamenti ‘nta sei jorna!

 

L’ha fatta “bona”, ch’è ‘na maravigghia !

Piensu a quanta fatìa ca cci spisi,

da quannu tuttu era acqua e negghia,

ha sudatu, cu’ sa’, quanti cammisi !

 

Cuomu fa, lu Suli, a nesciri d’un puzzu,

mai ‘n ritardu, sempri puntuali,

cuomu s’avissi ‘na svegghia a lu capizzu

e sempri culuritu ed accussì giuviali?

 

E, la Luna, ca spunta e mori a spicchia,

cuomu n’arancia, tunna, avi la faccia;

è bedda e ‘nta lu mari si rispecchia.

Quannu è china, li urpi vannu a caccia.

 

Cuomu po’ fari, la sira, unu sulu

d’addumari, unu ad unu, li lumini

ca stannu, accussì jauti, ‘nta lu cielu,

ch’a diri, su’ miliardi di miliuni?

 

E cuomu…, cu’ li suli jiunti di li mani,

ha asciucatu piezzi di tirrena,

inchiennu, d’acqua, tanti gran gibbiuni

unni li pisci fannu da patruna?

 

E, l’arbuli, l’aceddi e li lapuzzi,

sempri accussì massari e tantu duci,

e li sciuri e tutti l’autri biddizzi,

mi lu vuliti diri cu’ li fici ?

 

E, l’uominu, cu’ la cumpagna a sorti,

ca ossu e carni è, macari, d’iddu,

fattu di crita a forma di pupiddu

ca, sciusciannu, fici la cchiù megghia arti ?

 

Cci detti, ppì finirlu, la So’ furma ,*

non a tuttu lu restu di l’armali,

d’aviri, puru, d’accussì un’arma**

da capiri lu beni da lu mali !

 

Re, lu fici, di cosi e di bistiami,

eccettu d’ u’ mangiari di ‘na frutta;

presu di ‘ngannu da lu serpi ‘nfami,

nn’approfittò, cu' la cumpagna stritta !

 

Chistu, dicu, po’ bastari, ppi capiri

ca sulu Iddu certi cosi li po’ fari.

Onniputenti è lu so’ modu d'agiri…

ed a la Maistà Sua, …cc’ama ‘nchinari!

 

E FU SIRA E FU MATINA

 

Gioacchino Todaro

 

 

Note: * la Sua immagine

** un’anima, una coscienza 
 
 

 

 

 

 

‘NA LIRA

 

Quantu sugnu, accussì, priatuppì ‘na lira ch’aiu truvatu;dintra un libru era misa:nicaredda e tisa tisa. Avi cchiù di settant’annie nu’ mostra arcun malannu;c’è ‘na cosa, sulamenti,ch’ora mai nu’ servi a nenti ! Ma, ppì mia, vali tantu,nu’ putiti ‘mmaginari:è un mutivu ppì la mentia putir fantasticari: “ La putia, lu tabacchinu,cuomu restu nu’ la rrennie ti trovi ‘nta la manu‘na caramela ppì li ranni. E sirviva a nui carusi,cu’ li causiddi curti,cuomu posta era misaa puntarla ppì la sorti. Ppì rigalu, nu’ graditasi nu’ li dita di ‘na manu ,p’accattari la granitada lu bar di lu zzi Ninu. Talismnu di furtuna,cuomu tannu si cridiva,ed ognunu nn’ avia unae, picchistu, la sarvava. Veni, certu, di pinsari:chi furtuna po’ purtari….d’aviri ‘na sula lira ….mancu fussi u’ tisoru? Ppì ‘stu fattu , v’haiu a diri,ch’ora sugnu arrivatu,nu’ mi pozzu lamintaridi chiddu c’haiu avutu ! Non è, certu, ppì dda lira…c’haiu avutu bona sorti: è la “Santa Manu”, puru,

a grapirimi li porti.

 

Gioacchino Todaroimmagine allegata

 

 

 

MATRI NATURA

 

 

Matri Natura è chidda ca cumanna

ma, supra d’idda, c’è lu Patri Eternu

ca cc’ha dittatu reguli e cumanni

e, tuttu , sulamenti ‘nta sei jorna!

 

L’ha fatta “bona”, ch’è ‘na maravigghia !

Piensu a quanta fatìa ca cci spisi,

da quannu tuttu era acqua e negghia,

ha sudatu, cu’ sa’, quanti cammisi !

 

Cuomu fa, lu Suli, a nesciri d’un puzzu,

mai ‘n ritardu, sempri puntuali,

cuomu s’avissi ‘na svegghia a lu capizzu

e sempri culuritu ed accussì giuviali?

 

E, la Luna, ca spunta e mori a spicchia,

cuomu n’arancia, tunna, avi la faccia;

è bedda e ‘nta lu mari si rispecchia.

Quannu è china, li urpi vannu a caccia.

 

Cuomu po’ fari, la sira, unu sulu

d’addumari, unu ad unu, li lumini

ca stannu, accussì jauti, ‘nta lu cielu,

ch’a diri, su’ miliardi di miliuni?

 

E cuomu…, cu’ li suli jiunti di li mani,

ha asciucatu piezzi di tirrena,

inchiennu, d’acqua, tanti gran gibbiuni

unni li pisci fannu da patruna?

 

E, l’arbuli, l’aceddi e li lapuzzi,

sempri accussì massari e tantu duci,

e li sciuri e tutti l’autri biddizzi,

mi lu vuliti diri cu’ li fici ?

 

E, l’uominu, cu’ la cumpagna a sorti,

ca ossu e carni è, macari, d’iddu,

fattu di crita a forma di pupiddu

ca, sciusciannu, fici la cchiù megghia arti ?

 

Cci detti, ppì finirlu, la So’ furma ,*

non a tuttu lu restu di l’armali,

d’aviri, puru, d’accussì un’arma**

da capiri lu beni da lu mali !

 

Re, lu fici, di cosi e di bistiami,

eccettu d’ u’ mangiari di ‘na frutta;

presu di ‘ngannu da lu serpi ‘nfami,

nn’approfittò, cu' la cumpagna stritta !

 

Chistu, dicu, po’ bastari, ppi capiri

ca sulu Iddu certi cosi li po’ fari.

Onniputenti è lu so’ modu d'agiri…

ed a la Maistà Sua, …cc’ama ‘nchinari!

 

E FU SIRA E FU MATINA

 

Gioacchino Todaro

 

 

Note: * la Sua immagine

** un’anima, una coscienza 
 
 

 

 

 

 
     
Edizione RodAlia - 03/04/2020
pubblicazione consultata 14 volte
totale di pagine consultate 631391
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -