Logo
.
...Data domenica 16 giugno 2019
...Visite ad oggi 637701  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali, in genere
   
SICILIAN MEMORIES_23
by Gioacchino Todaro
 

 immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO
declamate dallo stesso Autore

A STRATA DI ‘NA VOTA

 

 

Quannu, so’ mà, ‘u spiddì d’addatari

u niscì fora, comu i puddicini,

nta la strata, pì crisciri e jucari;

nu’ c’è differenza cu’ li jaddini.

 

A matina, fora armali e critiani,

dintra si sta stritti, pì comu a diri

ca la strata, di valati e fussuni,

apparteni a tutti ed accomu ci pari.

 

Cu v’a jittari fumieri di la stadda

e ritorna caricu di sudda,

cu v’a la missa, da bona cristiana,

e cu a la funtana, a prima matina.

 

Pippinu Pirricuni, u craparu,

a prima matina si metti ‘ngiru,

purtannu u latti, ch’è ‘na crema,

mungiennulu, davanti, cù tanta scuma.

 

Cu ‘nchiffarata a scupari fori

e cu ha misu la pila pì lavari,

cu ‘nzemmula a la vicina a sparrari

e cu a pigghiari ligna pì famiari.

 

La bona massariusa, ogni matina,

ci tocca lu culu, ad una ad una

e li metti ‘nta la gaggia, fori,

finu a quannu fannu l’ovu da smerciari.

 

Gaddini ci nn’è cchiù di li cristiani

e muli ed atri armali sunnu li patruni,

fannu tuttu chiddu ca cci veni

senza pirmissu e scusa a li vicini.

 

Miennuli, ficu sciaccati o passuluna

dintra jinistri ed astrattu ‘nta li tavuli,

tinutu a lu riparu di la pruvuli,

e robi stinnuti a li curdina.

 

Cu a cardiari e filari linu

e cu avi ligna di spaccari,

atri ca vannu a trasiri ‘u fienu

pì sistimarlu ‘nta li pagghialori.

 

Carusi, a frotti, a curriri ed a jiucari

cu a li mazzi, a li cummari, a li cartini,

a li pisuli, a lu muscuni e a li carrini

e, a tant’ atri,… ca nu’ staju ad elencari.

 

Arti e mestieri

 

Fimmini schietti, misi a li tilari

e cu’ l’occhi a li quattru cantuneri;

speranu, tantu, di vidiri passari

quarchunu ca si vulissi accasari.

 

A sarta, s’avi ‘ncimi di tirari,

si metti a lu friscu cu’ so’ soru

e datu ch’è ‘u so’ mistieri,

a cu passa ci fa ‘u vistitu ‘nteru.

 

Cu avi cannizzi nuovi da fari,

susiennusi prestu la matina,

p’u furmientu di la mancia e pì surdiari:

sperannu ca l’annata veni bona !

 

Cu fa zimmìli di ddisi pì litami

e panara di tutti li misuri,

cu carteddi, jinistri e liami

e cu cannistreddi da ‘mmustrari.

 

U mastru d’ascia, ca si ’ncigna

a fari strauli ed arati di lignu

e, quannu è tiempu di vinnigna,

tini, tinozzi e vutti di castagnu.

 

U vardiddaru, nesci puru fori,

c’avi rutuna e cordi di ‘ntrizzari.

A stissa cosa fa mastru Turi

c’avi muli da marchiari e da firrari.

 

Pirchì sta strittu, puru mastru Tanu

si metti a travagghiari ad un purtuni:

alliscia, metti zzeppi, a jorna sani

e ‘u cumpleta cu’ l’ogghiu di linu.

 

 

Pì tutti l’atri cosa c’è da fari?

Si lu jornu è bonu, comu si spera,

pigghianu li stigghi di lu mistieri

mittiennusi a circari travagghiu fora.

 

Su’ chiddi ca stannu a vanniari

d’aggiustari seggi e stagnari quarari

o paracchi rutti da riparari

e mastri di lemmi e giarri di puntiari.


Commercio

 

Appena agghiorna nu’ si po’ durmiri

di quanti vuci stannu a vanniari:

accù voli vinniri e cu accattari

ed accù cerca peddi da curari.

 

Accù vinni ova e gadduzzi?

Accù voli ogghiu e tumazzu?

Accù s’accatta agghi a trizzi?

Accù voli cavuli a mazzu?

 

U patataru, c’avi la vanniata a cantu,

cancia tuttu pì favi e furmientu;

pì chilomitri la so’ vuci si senti,

purtata, pi ccom’è, da li quattru vienti.

 

Nu’ s’alluntana da la cantunera

ca spunta chiddu c’avi la virdura;

vannìa d’aviri pipi, mulinciani,

tinnirumi ed acci a coschi chini.


Cu avi spagnuletti e merletti rari

e furcini e firmagli p’abbilliri,

trummi, trummetti e jòjò pì jucari

e lenti, da vicinu, pì taliari.

 

Cu vinni matapollu pì linzola

e villutu rigatu e lisciu pì vistiti,

magghi, quasetti e scarpuna di sola

e cuperti di filu pì la doti.

 

Accù avi stagnu, ramu e fierri viecchi?

Accù cancia capiddi p’augghi e specchi?

Purpu, maccarrunieddu e sardi frischi !

( e nu’ fa ‘ntiempu a cacciari muschi )

 

 

 

 

Passa di tuttu, ogni beni di Diu,

chiddu ca manca, a tanti, è lu maniu.

Nu’ ci su’ sussidi pì li ‘ndigenti,

cu nun avi, campa di fami e di stenti.

 

A chiddi ca stannu tra li quattru mura

certi minuti ci veni di ‘mpazziri;

su’ stanchi di trummi e vrami a tutti l’ura

ca, di dintra, di cursa vulissiru sdari.

 

Folclore

 

A tantiuni arriva ‘u vanniaturi,

ca si metti a li quattru cantuneri,

sona la trumma, cchiossà di ‘na vota,

diciennu li notizi a vuci ata.

 

U’ pianinu sona, giratu a manu,

u’ pappagaddu tira ‘na pianeta:

Speramu ca vincissi ‘na cinchina

pì fari tanticchia di bona vita!”


 

U’ cantastorie, puru iddu di fori,

cu’ la chitarra cunta tanti stori:

d’ebbichi antichi e di li nostri jorni,

sulu a sintìri, ‘rrizzanu li carni !

 

Mastru Ninu, provettu sunaturi,

si nun avi capiddi di tagghiari,

si metti all’ummira ad accurdari

stornelli ca stannu ad ascutari:

 

U passanti, accussì accomu si trova, ,

i carusi, attornu ad iddu a fari rota

u vicinu, su la seggia fa la cuva.

Ed accussì, si fa tiatru di strata.


 

Fimmini ruffiani, “‘ncerca di gaddini”:

pì sapiri si la picciotta ci sta beni.

Mammi, cu’ li manu a li capidddi,

ncerca, p’aviri persu i picciriddi !

 

A sira tardi, ‘nta li cantuneri,

picciotti pì tant’uri a pustiari;

speranu, sulamenti, di vidiri

la zzita prima d’ irisi a curcari.


 

O purtanu sirinati d’amuri

o di sdignu, si la cosa nu’ finìu bona,

cu’ tanti palori ‘ntussicusi ed amari

e ca v’a finiri a tumbuliati e pagnuttuna.

 

A strata è comu i condomini

china d’amici, nnimici e ruffiani.

Ci su’, spissu, tiratini di capiddi

pirchì ognunu voli fari a modu d’iddi.

 

Capitava, nu’ era cosa rara,

quannu si java all’acqua a li cannola:

pirchì cc’avia rutta la quartara

o nu’ rispittava di stari ‘nfila.

 

Sciarri p’u gattu ch’eni latru

o p’avirici ruttu u’ vitru,

pì l’amminazzi fatti a li figghi

ed avirici ‘mmustrati l’agghi.

 

P’i gaddini dintra la so’ casa,

p’a mula davanti a pochi metri,

p’a munnizza, la cchiù granni ‘mprisa

e p’u luttu, nu’ rispittatu, pì so’ matri.

 

Malintisi p’u curdinu misu ‘nsemi

o p’avirici fattu lu malocchiu,

pì l’abbaiari, di notti, di li cani

o p’avirici ‘mpristatu ogghiu viecchiu.

 

P’u fumu arziusu e puzzulenti,

s’a cucinari è mastru Cigna,

ca scarpi viecchi, di so’ clienti,

ammisca ‘nta la pagghia e li ligna.

 

Sentimenti

 

Chista era a strata di ‘na vota:

aria, palestra, tiatru all’apertu,

sciumi rumurusu, maistra di vita,

fera, putìa, chiazza e cunfortu.


 

A strata di ‘na vota era, macari,

u’ pani e lu criscenti di ‘mpristari,

u ginisi, u’ palittuni di luci

a lu vecchiettu assittatu a la braci.

 

U’ piattu di pasta, a li siri siri,

a lu vicinu sulu ad abitari

o di favi, si sta pì nivicari,

a matina, ca dà ristoru e caluri.

 

U’ saccuni di cavuli e cicoria,

na iunta di cirasa, ca fa ‘mmiria,

u’ bursuni di favi di primu sciuri

ai vicinieddi nu’ po’ mancari.

 

U’ mitatieddu d’olivi da fari a passuluna,

na trizza di ficu, sutta Natali,

pì S. Giuseppi, u’ mazzu di carduna

e scorci, ‘nfurnati, di cannoli.

 

Na cicaredda di sali, u’ po’ di putrisinu,

na fogghia di vasilicò, ‘na cannata di vinu,

u’ ritagghiu di villutu, ‘na ugghiata di filu,

na liccata di sapuni o u’ pizzicu d’azolu.


 

L’ addattata, comu figghiu, a la so’ minna

a l’annunnatu, lu primu, di Petra;

so’ patri chianci, si dispera e si danna

pirchì, a badarici, nun avi ad atra.

 

Ricordi

 

Tuttu chistu, ed atru, era la strata

e, ‘nta lu bonu e lu riu, l’haju cuntatu.

Ancora mi resta tuttu vivu dintra,

macari, dopu… quattru voti vinti!

 

Gioacchino Todaroimmagine allegata

 

 

 
     
Edizione RodAlia - 12/08/2018
pubblicazione consultata 208 volte
totale di pagine consultate 596276
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -