Logo
.
...Data giovedì 23 maggio 2019
...Visite ad oggi 633822  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali, in genere
   
SICILIAN MEMORIES_22
by Giocchino Todaro
 
GIOACCHINO TODARO_poesie


immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO


ATTU PI’ PROCURA

( Matrimonio per procura)


Amuri duci quantu si’ luntanu…!

Cu ti lu conza lu lettu la sira?

Cu ti lu conza, ti lu conza bonu

e li linzola prima ti li stira?


E mittitilli li me’ quazittuna

fatti pì tìa, di pura lana, a manu,

filata sula cu’ lu fusu finu

susennumi assai prestu la matina.


Ma prima ca li metti l’asciucari,

stinnuti fora o supra la cucina,

ca su bagnati di lacrimi amari

pirchì la pirsuna tua nun m’è vicina!


Ti mannu la prisenti pì ti diri

ca di vidìriti, nun mi pari l’ura,

da comu ti pittà lu to’ compari

prima di l’attu fattu pì procura.


E speru, tra se’ misi di vinìri,

appena fa ritornu lu Vapuri;

tu venimi a pigghiari cu’ to’ soru

e pì signali ho lu to’ sciallu niru.

E tu, da bonu e veru sicilianu:

cu’ la birritta e la lupara ‘mmanu.


Sentu ora cchiù la to’ mancanza,

da quannu firmaiu ‘nta lu nutaru l’attu,

vulissi iri quantu prima a la sustanza:

stari cu tìa amuri miu dilettu..!


Mi sta parennu, ‘sta me’ partenza,

comu chidda di Cola Cannata,

ti lu dicu, accussì, ‘n cunfidenza:

stetti sei misi ca mula siddata!


li jorna e li misi sunnu tanti,

tra peni d’amuri, suspira e chianti…!


Appena ‘nterra fù di lu Vapuri,

nun ci truvà’ ddù picciutteddu beddu:

era curtittu, senza d’un capiddu;

nun era chiddu… a ditta du’ cumpari…!


E nun è ca idda fussi tantu megghia:

signannu pocu cchiù d’un metru e trenta

e quarchi pilu ‘ntà la facci vanta

e li capiddi porta fatti a negghia!…


E, comu si dici ‘ntà li parti mìa:

si l’unu tingi, l’atru mascaria”


Gioacchino Todaroimmagine allegata
NU’ MI MANCA NENTI…!


Ti ringraziu…ca m’haju susutu…..,

ma ora m’addari ‘na manu d’ajutu:

a scongiurari ‘sta sorti maligna…

macari ca fussi a corpi di ligna!


Ah … chi guaju….., sugnu malatu,

accuomu a passari ‘sta mala jiurnata!

Nun haju sordi pì ‘na criata

e mancu oru misu di latu!


Haju sulu ‘na pinsioni suciali ….

ca cc’ accattu la pasta e lu sali

e, cu tuttu c’haju ‘sti gran sordi…

passu lu tiempu a liccari la sarda.


Haju bulletti di gas, di luci e di acqua

e nun mi resta nent’atru p’a vucca

e si nun fussi pì quarchi anima bona…

putissi muriri… puru di fami!


Menu mali, c’ hav’a canciari …

ed avemu, accussì, di putiri scialari.

No’ pì nnenti cc’amu datu lu votu

p’aviri chiddu c’amu speratu!


Haju l’attrezzu misu a l’oricchiu…

pì sentiri diri, propriu, nun sacciu !

Pigghiu li pilluli pì li dulura

e l’effattu dura p’un’ ura.


Li pedi su’ tantu strissati

e mi movu stannu assittatu.

Haju chiova misi ‘nta ‘n’ anca

e all’atru jiunocchiu quarcosa ci manca !


La dintera mi tira d’un latu

ed a’ stari attentu a quarchi stranutu.


Si c‘è friddu e cancia lu tempu

mi vennu a li pedi li crampi

e ‘nsertu, s’è acqua cu’ troni,

megghiu c’a la televisioni !


Di tant'atri, ca nu’ n’ haju elencatu,

la Scienza dici ca su’ scunusciuti:

pozzu stari serenu, nun ci pinsari,

tantu, d’iddi, nu’ pozzu muriri!


Nu’ mi manca nenti…,ringraziu Diu,

pi chiddu ca sentu e pi chiddu ca vìu.

Nn’ haju tanti e di tutti culuri…

ca mancu li sapi… lu me’ dutturi!


Ed allura…., dutturi …, c’haju a fari…?

Accuomu ‘na petra m’ haja jittari?!

Ah.. nun fussi mai…, pì l’arma mia

e lu rispettu ca portu a Diu!

Allura, Tu, mi devi ajiutari :

cu ‘sti mali putiri campari !


Quannu vo’ Tu , cchiù tardu ca sìa,

fallu, sulu, pì l’amuri c’hai pì mìa:

Na morti, bona, cu’ li Sacramenti

e ‘na Chiesa china d’amici e parenti ;

tanti parrini, menzu pajsi, tutta la banna

e li rintocchi di la Matrici e Sant’Anna!


E, vogghiu stari, all’atru munnu,

cu’ li cunfrati e la Madonna!


Ci sunnu tutti?

Nta ‘sta cunfusioni…,

m’avissi scurdatu, d’ammitari, a quarcunu? “...Gioacchino Todaro

 
     
Edizione RodAlia - 20/07/2018
pubblicazione consultata 159 volte
totale di pagine consultate 592343
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -