Logo
.
...Data venerdì 19 luglio 2019
...Visite ad oggi 642371  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali
   
SICILIAN MEMORIES_19
by Gioacchino Todaro
 
GIOACCHINO TODARO_poesie


immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO


A CRAPUZZA PIPPINEDDA


All’ebbica di la secunna guerra,

eravamu tutti ‘nta li ristrittizzi,

era riccu, ‘nta la nostra terra,

cu avia d’intra ‘na crapuzza.


U latti a li viecchi e li carusi,

macari si d’iddu c’era sulu lu culuri,

denti picca… e tantu pani duru,

di ‘na simana, fattu ‘n casa,


Eru carusu, povir’ armuzza…,

vidia spuntari du’ ciaraveddi:

u spassu di granni e picciriddi

pì comu trippavanu, doppu sazi.


Dopu misi, però, n’avia pena

di nu’ vidili cchiù cumpariri

e nuddu, di li granni, avia lena

di dirimi cosi… ca nu’ putia capiri !


U latti di la sira “ s’ammiscava”

cu chiddu d’atri crapi di vicini

ed era accussì ca si quagghiava

pì lu tumazzu, sulu di caprini.


Era fattu ‘nt’ una fascidduzza

e, appena duru , paria quacinazzu;

nu’ c’era d’atru di s’ammintari

p’accumpagnari pani o pì saliari.


A me’ famigghia era furtunata

p’avirni una, ed era sistimata

cu’ tantu di mangiaturedda;

u so’ nomi, pì tutti , era Pippinedda.


Parìa di circu, tant’era ammaistrata,

da fari li so’ bisogni ‘nta la strata;

tantu, si pinsava …, chi mali c’era

si s’ammiscavanu a li muli passiggieri?


Dopu, paletta e scupa tradintedda,

si puliziava la strata tra vicini

e, cu’ la cartidduzza, supra di la spadda ,

si java a jittari a li “cumuna”.


Na vota, ca di giugnu era lu misi,

me’ pa’ mi detti Pippinedda :

Portala -mi dissi- fora lu paisi

e falla sazìari bedda bedda”.


Macari, si fattu cu’ tantu malu pigghiu,

mittennula vicinu a’ lu me’latu,

fici, subitu, lu duviri di figghiu,

purtannula ntà lu vicinu pratu.


Speravu tantu ntà lu cori,

avennu lassatu ‘ntridici l’amicu,

c’avissi tanta fami di mangiari

pi riturnari subitu a’ lu jocu.


Chidda, pì farimi dispettu,

nu’ facia atru c’abbilari,

facennu n’accordu di duettu

cu’ ‘n’atra ca stava puru a pasculari.


U tiempu passa, ‘u suli cala…

e nu’ pozzu tèniri cchiù la cannila;

nu’ c’era ancora modu, mmalidizioni…,

di vidiri li so’ scianchi chini chini. !


Chiù voti pruvai, cu’ li boni maneri,

a calarici la testa supra di la sudda,

ma nu’ c’era versu di vulirlu capiri…

e, turnava a chiamari la ciaravedda .


Chidda… nun è ca si zittìa anticchia,

macari p’abbintarisi la vucca ,

turnava, cchiù forti, ad abbilari

macari cu’ la vuci a trimuliari !


Eru, ormai, stancu e dispratu,

sulu e quasi sira ‘nta lu pratu,

mentri l’amici mia tutti a jucari

ed, iu, ancora cca,…a pasculari !


Allura…,cu’ li nervi a pezzi:

Statti muta, pi’ favuri, anticchia !

Nun pozzu rientrari… si nu’ ti sazi…! “

E, pi’ la rabbia,.. ci muzzicai ‘n’ oricchia!


I me’ figghi, vinuti a sapiri l’accadutu,

mi sfuttinu cu’ fari cumpiaciutu.

Sintiennu ‘sta cosa ca fici …tannu,

ci pari ca fussi fora di lu munnu !


Ia dicu a vui, amici tutti cari:

nu’ v’ha capitatu mai di muzzicari?

Nu’ vi rammintati, ‘nt’ ‘u Tiatru, pì casu,

ca Turiddu, ad Arfiu, fici la stissa cosa?

_______________

Gioacchino Todaro
immagine allegata

 
     
Edizione RodAlia - 04/06/2018
pubblicazione consultata 258 volte
totale di pagine consultate 600854
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -