Logo
.
...Data giovedì 23 maggio 2019
...Visite ad oggi 633817  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali
   
SICILIAN MEMORIES_17
by Gioacchino Todaro
 
GIOACCHINO TODARO_poesie


immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO

SIRINATA DI SDIGNU

(pì ‘na coffa)


A vui dicu,… bedda carusa

statimi puru ad ascutari

pirchì, chistu, nu’ mi l’agghiuttu:

pì mia, nu’ siti nenti, siti nudda cosa !


Nu’ l’annacati tantu, ca si fa acitu

e mancu spagghiati aria d’ogni latu,

pariti ‘na jumenta scapistrata

ncerca di pasculu, senza arrinata.


O comu la Madonna di la Catina,

nisciuta pì li strati ‘n pricissioni,

ca da tutti pritenni prijeri e purmisioni

pì fari la grazia sulu a quarcunu.


Mussu tinciutu e pirmanenti frisca,

comu di meli p’arricampari muschi,

nu’ siti cchiù dda bona cristiana

ma, pì lu paisi tuttu, ‘na biddina.


Nu’ fati finta d’aviri cira a l’oricchi

da nu’ sintiri, di la campana, li rintocchi;

sta vuci mia a lu vientu dugnu

pì gridari, all’ariu, tuttu lu me’ sdignu.


Nu’ c’è cu mia un canturi di valuri

pirchì, chistu, nu’ è cantu d’amuri;

mancu di musici sugnu dutatu,

sulu di quattru amici sfacinnati.


Puru li petri, ca sunu surdi e muti,

hannu a parrari, si su’ ‘ntirrugati,

ca lu cori vostru è ‘mpassulutu

l’ava sapiri tuttu lu vicinatu !


Nu’ m’aspitavu la sbattuta ‘nfacci di finestra

e mancu la scappata ‘nta la vanedda.

Cu vi criditi, … pirchì ora siti maistra,

d’aviri tantu fumu di cannedda ?
Nu’ siti principissa né rigina,

né aviti nobili natali da mustrari,

to’ pà, comu a mia, è viddanu

e, nu’ siti megghia ad appattari !


Nu’ miritavu, da vui, aviri ‘sta coffa

ia, ca vulia livarivi di fari la muffa;

m’aviti fattu, accussì, un tintu smaccu

a mia, c’un sugnu babbu e mammaluccu.


Aviti fattu cu’ mia ‘nu sbagghiu,

siti annurbata pì n’ abbagghiu;

vogghiu vidiri, ora, accu’ vi pigghia

appena si leva un po’ di ‘sta negghia !


Sulu quarcunu di fora po’ viniri,

pirchì nu’ sapi accù appartiniti

e sugnu tantu curiusu di sapiri…

s’è megghiu di mia, comu partitu.


Scusati la ‘mpurtanza, ca vi vulia dari,

fimmini megghiu di vui ni pozzu aviri

quantu ni vogghiu, quattru d’ogni latu,

nu’ sugnu viddanu, ia, ma massariotu !


Ci mancava, a capirlu ‘n manera chiara,

d’aviri la ‘mbasciata di ‘na curtigghiara;

cu’ nu’ lu sapia, ora, lu veni a sapiri

d’aviri accucchiatu ‘sta gran malafiura !


Mancu spiddì di diri l’urtimi paroli, …

di lu purtidduzzu spuntaru du’ cannoli

ca ficiru ‘ntrunari l’ariu e tantu baccanu…

da fari scappari, macari, lu brijanti Musulinu !

_________________

Gioacchino Todaroimmagine allegata
 
     
Edizione RodAlia - 20/05/2018
pubblicazione consultata 191 volte
totale di pagine consultate 592340
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -