Logo
.
...Data giovedì 23 maggio 2019
...Visite ad oggi 633808  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti sociali, in genere
   
SICILIAN MEMORIES_15
by Gioacchino Todaro
 
GIOACCHINO TODARO_poesie

 

immagine allegata

LE POESIE DI GIOACCHINO TODARO

Lu Travagghiu


Lu travagghiu è cosa controversa:

prima lu cerchi comu ‘na ugghia spersa

e la matina dopu hai la dica

pinsannu ca si suda e si fatica.


E pensi già a’ la pinsioni

p’aviri tempu pì li tò passioni:

di fari lunghi viaggi o d’ìri a mari

o d’aviri cchiù tempu pì durmiri.


E’ veramenti un gran passatempu

a criticari tantu ‘ntà ‘stu campu;

è sempri l’atru ad essiri cchiù tintu

ed è sulu di mìa lu gran talentu.


Lu mè travagghiù è lu cchiù pisanti,

è poca cosa chiddu di la genti

ca sunnu sempri comu sfacinnati

a sparrittiari peggiu di li criati.


E’ tantu e tali è lu me’ suduri

d’aviri la cammisa da strizzari

e pì ‘stu fattu propriu nu’ mi lamentu…

ca stannu tutti d’intra a farmi ventu.


Sugnu lu re di la famigghia:

l’unicu d’intra ca travagghia

e pretinnu riguri e rispettu

ca’ portu all’uffciu lu birrittu!


Tutti hann’ a passari davanti di mìa

cu tanti d’addumanni…pì curtisia

e sugnu ia… prima di lu capu

nta ‘sta gerarchia a sutta ‘ncapu.


E datu c’occupu un postu, e cuntu tantu,

mi spetta d’ aviri, su tuttu, un bonu scuntu

e pì li festi cumannati… di Pasqua e Natali

d’aviri fatti puru li regali!


Chista è la regola sin da’ li Borboni:

lu Putiri è Putiri…e nun c’è ragiuni!

Sulamenti sugn’ìa di gran valuri

ca sacciu a perfezioni cosa fari.

Ca nu’ m’afferri mai l’antipatìa,

pirchì ci fazzu chiudiri putìa!


E’ chista la giusta affermazione

pì fari valiri ogni mia ragiuni,

ca trova subitu facili cunsensu

a crisciri di cchiù lu me’ cumpensu.


Nu’ sugnu tipu…, a certi cosi adusu,

di spargiri cà e ddà lu me’ surrisu.

Chistu discursu chiaru vogghiu diri:

la me’ lingua servi… sulu pì parlari.


Ma, ogni tantu haju allisciari

e, pì lu versu di lu pilu,

granni e nichi, a modu uguali:

pì ‘n paci cu tutti stari a travagghiari


Sempri a’ lu scrannu haju li vrazza misi

ed ìa di’ l’atri vìu lu nesci e trasi

ntà lu bar ch’è pì la culleganza,

pì lu cafè e pi jìnchiri la panza.


E’ pì chistu… ca c’è ‘stu malu versu…

di vidiri ‘n giru ‘stu tempu persu

e menu mali … ca c’è unu onestu

ca sta assittatu sempri a’ lu sò postu.


Macari, a voti, mi pigghiu ‘na rancata

di svagu, facennu paroli ‘ncrociati…

ca dicinu c’arrisbigghia la menti,

ed ia… di chistu, ‘n’haju di bisugnu tantu .


Ma comu… l’atri sannu sempri tuttu…

di chiddu ca succedi sutta di ‘stu tettu!

Sannu pì filu e pì segnu li paroli…

comu scritti su ‘n fogghiu di giurnali.


Ia…, di l’atri, nu’ m’interessu a funnu,

comu si nu’ vivissi ‘nta ‘stu munnu,

a stentu… restu sulu ad ascutari

senza su di li mè cosi.... mai sciatari.


Ma comu… lu cullega è sempri fora,

pari ca fussi di medicu la cura!

Ad iddu allura fazzu la surprisa…

niscennu puru ìa a fàrimi la spisa.


E già c’ormai sugnu fora

ed haju ‘na facenna di sbrigari…

chiffà …’nu’ la fazzu… o macari …

n’atru jiuornu haju aspittari?


Tantu…, la stanza nu’ resta mai sula,

ci sunnu tanti genti misi ‘n fila.

Iddi da sempri ci sunnu abituati

a passari ‘nta l’uffici ‘na jiurnata.


E lu rrogiu sacciu, puru, usari:

la matina d’un’ura l’arritrari

e quannu è tempu di iri fora…

di dui avanti… l’ haju a purtari !


Tantu…, la stanza nu’ resta mai sula,

ci sunnu tanti genti misi ‘n fila.

Iddi da sempri ci sunnu abituati

a passari ‘nta l’uffici ‘na jiurnata.


E lu rrogiu sacciu, puru, usari:

la matina d’un’ura l’arritrari

e quannu è tempu di iri fora…

di dui avanti… l’ haju a purtari !


Chista è stata sempri la prassi

di l’impiegatu a postu fissu

e, se quarchunu nu’ resta suddisfattu,

nu’ m’interessa nenti e minni futtu!


Si macari vannu pì liggi cu tantu d’avvucatu,

m’addifenni,, a modu sua, lu Sindacatu

pirchì, ia, ogni annu pagu la retta

pì fari accuomu vuogghiu li me’ fatti.


Haju la menti d’intra ca mi vrusca

e mi giova tanticchia d’aria frisca

e pì svariarimi accussì la menti

apru la finestra… e nu’ fazzu nenti.


Ma comu fa… ad essiri elenganti…

si so’ maritu nu’ guadagna nenti

ed a vidilu pari stralunatu…

e vesti comu ‘n poviru strazzatu.


A caminari già s’annaca l’anca…,

si vidi ca su ‘n c’è pocu ci manca!

Ma di ‘sta cosa ca si dici ‘n giru,

propriu propriu… pì nenti mi nni curu !


Mi pigghiu sulu e sempri la me’dica,

su l’atri, muzzicati da’ l’urdica

ca stann’ accussì a vidiri e sparrari

nu’ avennu d’atru pì s’arraspari.


Dicu ca si nu’ fussi pì mia, eccu la beffa,

li carti putissiru stari frischi a fari la muffa

e, sugnu sempri ia misu a lu me’ postu, poviru fissa

e lu travagghiu, pì tutta la jurnata, mai lassu !


Di saluti, certu sugnu un po’ sfasatu

o comu si dici in gergu «  cagionevole «

e perciò la legge dici ca m’haja dari aiutu :

senza cadiri, pì chistu, da li nuvuli !


Lu tempu cchiù criticu è sempri chistu :

prima e dopu li festi di Natali e Pasqua e ad agustu ;

macari, po’ capitari…pì atri festi

ma comu si dici…. : a modu lestu !


Ad agustu… c’è la villa a mari

un misi è picca… e nu’ pò bastari ;

pì forza… haju a stari mali 

accuomu pì prassi … e pirciò ci voli !


Certi malanni su’ cuntaggiusi e s’ammiscanu ;

nu’ sugnu sulu e nu’ sacciu comu nasciunu.

Vennu accussì, a la spruvista... lu dici la storia,

ca nenti nenti… fussi lu rinchiusu d’aria ?


E’ un mali ca pigghia di cchiù li cittadini,

rispettu a li furtunati nostri viddani

ca sunnu ritti e forti comu ‘na sorba

da putiri travagghiari…livannusi all’arba

e, ‘nta la stasciuni , quannu è china…

puru a lu lustru di la luna… !


Capisciii !!! cu la luna china ….,

quantu sù furtunati ‘sti nostri viddani !!

mentri nui ….sempri assittati…poviri e malati

comu surci bianchi ‘ntussicati !


Appena maturata la pinsioni,

aspettu, da lu capu ‘na menzioni ;

scritta a chiari letteri.. s’ava diri,

a memoria… di chiddi da viniri :


« Pì l’attaccamentu a lu duviri e lu talentu,

pì sempri assittatu a lu so’ scrannu…affrantu

a rischiu di pigghiarisi un malannu

travagghiannu cu sudura ed affannu,


a Vui Signor Nnimangiapicca Aungustiatu ,

da tutti, in paisi ‘ntisu Sfacinnatu,

chista medaglia appongu a lu pettu,

n signu vivu di stima… mia e di tutti !! »


Di ‘stu munnu, unni tantu tempu haju vissutu

e, nu’ sputu ‘nta lu piattu unn’ haju mangiatu,

con facezia… quarcosa v’haju raccuntatu.

E tra tanti vizi e tanti boni vezzi…:

m’ haju fattu sulu e sempri… li me’ cazzi!


e, comu dici lu Telegiornali :

«Ogni riferimento è puramente casuale!


Gioacchino Todaro 
     
Edizione RodAlia - 19/04/2018
pubblicazione consultata 215 volte
totale di pagine consultate 592331
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -