Logo
.
...Data martedì 24 aprile 2018
...Visite ad oggi 561969  Visitatori
Logo
 

Ambito di Ricerca:Aspetti culturali
   
EDITOR'S PAGES
 
EDITOR PAGE
immagine allegata
EDITOR'S PAGES
SEGNALAZIONE DI PAGINE DI UN CERTO INTERESSE  DA ME GIA' PUBBLICATE


Lu zitaggiu nni li tempi passati


tratto da “ NA VOTA ERA ACCUSSI` “ a cura del Prof. Domenico Ferraro
- Editore “ Centro Studi Giulio Pastore “- Agrigento


Ricerca di Franca Di Pasquale


Lu zitaggiu prima com’era bieddu, arrisidia lu cori e lu cirivieddu,

ogn’unu si manciava un te’ tu’ e un catalanu e cci vivia n’capu un bicchirinu -


si c’era un picciuottu ca s’avia accasari, cu so patri si java a cunsigghiari:

“pa’, e’ tiempu ca oramai m’arrisiettu, ca na’ bedda carusa haiu

sutt’uocchiu; avi ca la taliu quasi un’annu, ormai nun viu l’ura ca cci mannu”-


Mentri lu figghiu accussi parrava, lu poviru patri l’aricchi attisava,

pirchi’ nun si sintia priparatu, ca tinta l’annata avia vinutu -


Na’ jurnata nun facia chi pinzari, pi vidiri comu putia strumintiari,

cu la mugghieri nni parrava la sira , c’alliggiria la testa di pinzera;

cuntentu vulia lassari lu picciuottu, maritari lu vulia ca era schiettu,

si scantava pirchì avia la testa dura e ci capitava quarchi cugnintura -


Lu cummincìu pi l’annata vinenti, c’avissi vinnutu puru li jumenti,

tantu cci arristava, la scecca e la mula, c’avissi pututu m’pajari puru a sula-


Pua cci dicia: ”ancora tu pua stari e lu surdatu pua t’agghiri a fari,

ia mi maritaiu chiuttuostu granni percio’ pua aspittari na’ para d’anni" -


Vidiennu ca lu carusu nun si cummincia, la testa allura cci furmiculiava

e si scantava ca facia la fuitina, comu lu figghiu di lu saristanu

ca ficiru vidiri a tutti li vrigogni, davanti a li cristiani ci jeru li m’pigni (li facci ),

pirchi’ li famigghi si sciarriaru e li picciuotti pua nun si maritaru;

nun si misiru d’accordu pi la casa e la famigghia di lu picciuottu fu’ vastasa;

dicia di lassàrila n’ta’ na’ gniuniata, pirchi’ oramai la picciotta era maniata;

accussi’ nuddu l’avissi cchiu’ anningata, ca oramai era un piru scafazzatu

maritari nun si putia cchiu’ cu nuddu, iddi sicuru eranu a cavaddu -


la picciotta la vintura avia piersu, pi forza nn’iddu avia a sbattiri lu mussu

o si lu’ maritava a na’ vulata, sinno’ ristava schetta pi la vita;

quannu di n’testa nun cci lu potti scacciari, vosi sapiri a ccu’ s’avia a pigghiari

e sintiennu ca era la figghia di Siluni tant’assai nun ci arridia lu

scagghiuni: pinzava ca a la suoru di so’ nanna, tutti l’aggenti la chiamavanu “ la

zanna, pirchi’ a so maritu avia lassatu e idda cu n’autru sinn’avia jutu-


Pero’ la picciotta fanatica era, assai bedda, paria na’ campera longa,

m’pittuta e bbona di travagghiari, cu tri tummina n’testa iava a macinari;

nunn’avia mai stomacu guastatu, mancu si latti e acitu avissi ammiscatu

addicidia li cosi n’ta’ un mumentu, comu nni’ lu mulinu lu frumentu -


Si la vidiatu pua stravuliari a vucca aperta li facia ristari

cu na’ gregna n’testa n’ta’ la muntata, paria ca si facia na’ passiata;

lu travagghiari ppi idda era jucari e curaggiu nn’avia a mai finiri

mai e pua mai nn’arrietu si tirava, d’un omu veramenti nun si scantava -


Lu può nnumani va’ nna’ la zza’ stifania, chidda ca cumminava

li matrimonia ca appena la discussioni capi’ tutta, si misi lu jppuni e la viletta

e si nni va’ nni tresa campigghia, siggu era comuda a maritari la figghia -


Mancu s’assetta e cumincia a parrari: “ sai c’e’ un picciottu ca’ e’ un

cavaleri, e’ bieddu e cu na’ bbona m’palazzata e a saridda vulissi

ppi zita”; si sta picciotta tu vua maritari stu matrimoniu nun t’affari scappari-


“Sara è nica, mancu avi quinnici anni, cc’e’ me figghia ciccia c’he’ cchiu’

granni; pi idda ti dassi subitu la risposta e putissi trasiri prima di la festa

veru e’, ca avi un’occhiu anticchia offisu, cci dassi lu catoju e la cammara

di susu; la biancheria lavata e stirata e la mancia dintra ppi

tutta l’annata; cu e’ lu picciuottu!? di cui arriscinni? abbasta ca nunn’e’ figghiu di

certi zanni, si tu cci facissi canciari sintimientu, pi tia cci fussi menza sarma di

frummientu"-


Mi dìssiru pi la nica; no pi la granni, vui parratini cu cumpari vanni;

“ gna’ lassa ca nni discurru n’famigghia ca a mia mi pari libera me

figghia”; dicci a lu picciuottu ca passa a la scurata accussi’ cci damu na’ taliata

e pua ti sacciu a diri la risposta, ma t’assicuru ca e’ na’ cosa lesta -


Lu nnumani sira prima di scurari nni’ la strata cumincia a passari,

la matri d’idda apriu lu cristallu e fici finta ca scutuliau lu sciallu;

quannu lu vitti a cavaddu a la jumenta, figghiu cci parsi ca era di na

santa, tantu era beddu, lustrusu e m’pittutu, ca nun vidia l’ura ca cci lu dava

allatu -

Cuntenta la matri na’ pasqua paria e ci m’pinciu lu sciallinu nna’ la statia,

ca era appuiata vicinu l’aratu ca lu juornu prima s’avia scurdatu,

accussi’ cci fici un beddu purtusu, ma nun ci n’trissava e acchiana’ susu,

pirchi’ lu picciuottu avia a turnari e nautra ucchiata cci vulia dari -


Cchiu’ di la figghia, la matri era priata ca la discussioni oramai era

quagghiata: si sintia leggia, cci passa’ l’arruttu ca troppu bieddu era lu picciuottu -

Oramai ca lu zitu avia a trasiri, na bona figura si vulia fari;

dari a la casa na’ abbiancata e puru a li porti na’ bedda tinciuta,

ca dda cammaredda era affumicata, cu dda cucina a prima trasuta

puru a casa di lu zitu si frija ca di trasiri oramai si parrava;

lu vistitu nuovu s’avia a ‘ncignari e la tappina liscia ppi cumpariri;

la picciotta era tutta ‘ mmirlittata cu la permanenti e la gonna spaccata,

e dda camicetta ca cci sprallucia, tantu idda si cci misi a camurria;

n’capu la testa na’ scocca di villutu ca na’ so zia ci avia purtatu;

paria na’ mula bedda parata, pi lu primu di maju nna’ la sfilata -


Oramai mancava un juornu sulu, e tutti avianu li spini .....

cu si tagghia li capiddi e l’ugna, cu si scutola, pari ca havi la rugna,

cu si tira li pila di lu nasu, cu si sforza di caminari tisu,

cu d’incuoddu si scaccia quarchi puci, cu la facci tanticchia si tinci

cu si passa n’testa lu pettini finu, cu lu jimmu si voli fari chianu

cu si scanta pi li piruocchi nna’ li capiddi, cu si strica la scebba nna’ li caddi

cu si lava li piedi nni lu bagniruni, prima cu la scebba e pua cu lu sapuni

pua finalmenti arriva’ la scurata, e partinu tutti pi gghiri nni’ la zita;

vistutu di blù, lu picciuottu davanti. vannu darrieri tutti l’autri parienti -


Taliava la matri ddu figghiu bieddu e cci livava quarchi pilicieddu

cci passava ogni tantu la scupitta: anticchia a manca e anticchia a dritta -


Acchianaru susu tutti affruntati, e truvaru all’autri oramai assittati

c’aspittavanu vistuti puliti, di vidiri n’zemmula oramai li ziti;

quannu dda carusa l’appi davanti, s’ammarazzau n’mezzu a dd’agenti

e prima a lu zitu jiu a salutari, ca la spranza di dduocu avia a vinìr i-


Duoppu ca ogn’unu si fu’ prisintatu, spirava d’assittarisicci allatu,

ma la picciotta a lu largu si misi; comu a so’ patri prima cci prumisi -


Li cchiu’ si misiru a parrari, ma nunn’avianu chiddu chi diri,

dicianu ca lu tiempu era annivulatu, pero’ acqua picca n’avia carutu -


Lu zitu paria un picurieddu, e tutti quanti taliavanu a iddu;

m’pozzica avissi statu abbunazzatu e un trunzu cci avissiru datu pi maritu -


Pua iddu ci addumanna: “quant’anni ha?” ma subitu arrispunniu so’ ma’:

“me figghia nasciu pi la mmaculata e la madonna la fici crisciri trunzuta”,

quannu mmanu mi la detti la mammana, mi parsi la me casa china china -


Tutti la vinniru a vidiri nni la strata; la facci tunna comu na’ cassata,

puru spirdatu arrista’ lu zi’ giuvanni, ch’era nica e cci paria granni;

cu setti criva paria , panna muntata e la genti pi la meravigghia, dicia:

che bedda!! ma a ccu’ assimigghia? -

Pua dissiru di vutalla a santa Rita, pi falla crisciri stinnicchiata

ma assimigghia a me nanna fina, e vinni curta, ma bedda china;


Taitu’ e catalani spinnieru all’agghitta, e tutti manciavanu cu la vucca

stritta pi nun fari vidiri ca eranu allupati, ca si scantavanu si eranu sparrati -


Si susìu lu zitu, e li prui’ a la zita, ma la mischina arrista’ arrussicata,

pua idda ci prui’ lu bicchirinu, ma ci lu jtta’ d’incuoddu ch’era chinu

allura si scutulia’ p’asciucarisi, ma la tacca nun si vosi livari;

la matri d’iddu pinzava a lu vistitu, ca’ tanti sordi cc’avia custatu,

quarchariava ca’ paria na’ pignata: quannu ugghi ed e’ scupirchiata -


Si l’avissi vulutu pua arrusicari, ma n’casa d’autru nun lu putia fari,

pua la zita russa la chiama’: ” mama’ “ e allura idda tanticchia si carmà -


Era tardu e sinn’avianu a gghiri e lu patri d’idda si misi a parrari

rivolgennusi chiossa’ a lu picciuottu, ca’ nun ci avia a gghiri

prima di l’uottu; pirchi’ turnava tardu di travagghiari, e si nun c’era iddu

nunn’avia acchianari; ca li fimmini eranu suli ad aspittari, e li vicini li putianu

sparrari; nun ci avia agghiri tutti li siri, e massimu a li novi sinn’avia a gghiri,

pirchi’ stancu di travagghiari na’ jurnata, l’unnumani avia a fari matinata -


Duoppu si salutaru tutti quanti e a casa si nni jeru li parienti

ogn’unu dicia quarcosa ‘mmienzu a la strata, ca na’ bannera cci parsi la zita -


Si sintia lieggiu, ci passau lu nirbusu, si sintia granni oramai lu carusu;

java di cuorpu, nunn’era cchiu’ ntrunatu, la purga paria ca s’avissi pigghiatu -


L’anieddu la soggira cci purtau lu nnu’mani, pi sceglilu idda cu li so’ manu

eranu tutti beddi e sustanziusi, cuntenti li vulia lassari li carusi;

idda si lu scigliu d’oru russu: ch’era cchiu’ grossu e facia cchiu’ lussu -


Lu nnumani lu vìttiru tutta la strata, e lu prositu ci facianu a la zita;

idda si priava e arridia sula sula e paria na palummedda quannu vola;

puru a lu picciuottu cci ficiru l’anieddu, si lu mittia ca’ paria un

barunieddu, caminava cu li manu d’avanti, pi fallu vidiri a tutta la genti -


L’auguriu avia ddu amaru picciuottu, di nesciri cu la zita a brazzettu,

ma lu soggiru nunni’ vulia sapiri, e ogn’unu a lu so’ postu avia a stari;

all’ura tutti n’zemmula niscieru, nna’ lu tardu quannu fici scuru

d’avanti li fimmini cu la zita, d’arrietu l’uomini cu la testa calata;

paria ca javanu appriessu a lu muortu, o ca niscissiru duoppu lu luttu -


Nna la strata li vicini eranu affacciati, pirchi’ avianu a vidiri passari a

li ziti; ogn’unu di diri quarcosa avia; pi currivu o sinno’ pi gilusia,

ma nun lu putianu diri forti; trasianu dintra e chiuianu li porti

pigghiannusi li gùvita a muzzicuna; ca’ dda sfardata, avia avutu furtuna -


Accussi’ duoppu un’annu di stari ziti, li du famigghi si eranu stancati,

ca nna’ li festi avianu a cumpariri e avanti accussi nun si putia jiri;

all’ura javanu a sordi ‘mpristati, pi li picciuotti essiri n’guaggiati -


Iddu finalmenti l’avia a lu latu, duoppu ca un’annu l’avia scuttatu

oramai si sintia comu un patruni e ci accattau puru a idda lu zappuni;

si la purtava di fora, d’annata sana, di matina prestu cu l’acquazzina;

na casata di figghi cci fici fari, ca nunn’avia cchiu’ d’unni li scurari;

mancu duoppu cinc’anni maritati. parianu gia’ du’ viecchi arripudduti;

ca lu travagghiu all’acqua e a lu vientu, cci stracanciava la facci ‘nto’

‘nmumientu.

______________________

Letto già 1817 volte in "Radici&Civiltà", rubrica culturale di It Alia  www.assarca.com
 
     
Edizione RodAlia - 24/03/2018
pubblicazione consultata 184 volte
totale di pagine consultate 518126
Copyright 2008- Ideazione e Coordinamento di Romualdo Guccione - Realizzazione tecnica del sito di Enzo Callari -